Spring til indholdet (Tryk Enter)

Handelsbetingelser
Følgende handelsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig som kunde og 1260 A/S, CVR.nr. 41 32 21 36, vedrørende 1260 A/S’ salg og levering af produkter og serviceydelser.

 1. Generelle betingelser
  1.1. Medmindre andet er særskilt aftalt mellem kunde og 1260 A/S, udgør nærværende handelsbetingelser sammen med 1260 A/S’ tilbud, ordrebekræftelser og aftale det samlede aftalegrundlag for 1260 A/S’ salg og levering af produkter og serviceydelser til kunden. Kundens indkøbsbetingelser/handelsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til 1260 A/S udgør ikke en del af aftalegrundlaget.

  1.2. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

  1.3. Alle efterfølgende leveringer af serviceydelser og produkter til kunden fra 1260 A/S er ligeledes omfattet af nærværende handelsbetingelser.

  1.4. 1260 A/S er ikke ansvarlig for, at leverede serviceydelser og produkter opfylder lovgivning eller standarder eller kan anvendes til konkrete formål, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. 
 2. Honorar
  2.1. I mangel af særskilt aftale fakturerer 1260 A/S en timepris på 1.200 DKK ekskl. moms pr. påbegyndt time.

  2.2. Er der indgået samarbejdsaftale eller aftale om løbende ydelser, vil kunden blive oplyst om det samlede honorar pr. måned, der som udgangspunkt beregnes ud fra en timepris på 1.050 DKK ekskl. moms pr. påbegyndt time.

  2.3. Honorar i forbindelse med en samarbejdsaftale som hidrører en løbende ydelse, er defineret uden laveste timetal og bør heraf anses som værende et maksimalt tidsforbrug jf. pkt. 2.2.

  2.4. Tidsforbrug i forbindelse med transport til og fra kunden afregnes særskilt i henhold til ovenstående timepris.

  2.5. Alle priser oplyst i aftale, tilbud, oplæg, korrespondance mv. er angivet ekskl. moms, medmindre andet særskilt er nævnt. 
 3. Betaling
  3.1. Kunden skal betale alle fakturaer senest 7 dage efter udstedelse, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

  3.2. Samarbejdsaftaler eller aftaler om løbende ydelser faktureres månedsvis bagud.

  3.3. Hvis kunden uberettiget undlader at betale en faktura rettidigt, har 1260 A/S ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra dagen efter forfaldsdato og til betaling sker. Ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker. Der pålægges ligeledes kompensationsgebyr på 310,- ved forsinket betaling.

  3.4. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra 1260 A/S, har 1260 A/S ud over rente ret til: (i) straks at ophæve det aftaleforhold, som forsinkelsen vedrører, (ii) undlade at levere produkter og serviceydelser til kunden, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

  3.5. Ved samarbejdsaftale eller aftale om løbende levering af ydelser opkræver 1260 A/S fortsat fuld betaling for den igangværende periode. 
 4. Tilbud og levering
  4.1. 1260 A/S’ tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er 1260 A/S i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for 1260 A/S, medmindre 1260 A/S meddeler kunden andet.

  4.2. Hvis 1260 A/S’ bekræftelse af en ordre ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det skriftligt til 1260 A/S senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

  4.3. De af 1260 A/S leverede produkter og serviceydelser udgør indsatsforpligtelser, og 1260 A/S er ikke forpligtet til at præstere et bestemt resultat, men en mere eller mindre defineret arbejdsindsats.

  4.4. Kunden skal undersøge alle produkter og serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal det straks meddeles skriftligt til 1260 A/S. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til 1260 A/S, kan den ikke senere gøres gældende.

  4.5. Hvis 1260 A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter og serviceydelser, informerer 1260 A/S kunden om det og oplyser samtidig en ny forventet leveringstid. 
 5. Opsigelse
  5.1. Er der indgået samarbejdsaftale eller aftale om løbende ydelser, kan begge parter opsige aftaleforholdet med 3 måneders varsel til udløbet af en måned. Opsigelse skal meddeles skriftligt til [email protected] 
 6. Rettigheder
  6.1. Alle rettigheder til et leveret produkt (kontoopsætning, grafik mv.) tilfalder kunden.

  6.2. Automatiseringsprocesser eller software, som kunden ikke særskilt har betalt for rettighederne til, og som benyttes af 1260 A/S i forbindelse med leveringen af produkter eller serviceydelser, er ikke genstand for overdragelse af nogen art. 
 7. Garanti
  7.1. 1260 A/S yder ingen garanti for de produkter og serviceydelser, herunder resultat eller effekt, som leveres til kunden.

  7.2. Alle tal og forventninger oplyst i forbindelse med tilbud, oplæg m.v. er i bedste fald kvalificerede gæt og estimater baseret på mangeårig erfaring. 
 8. Ansvarsfraskrivelse
  8.1. 1260 A/S er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige retsregler, dog således, at et eventuelt ansvar er begrænset til det beløb, som 1260 A/S har faktureret til kunden for det pågældende produkt. 1260 A/S kan ej heller holdes ansvarlig for indirekte tab, herunder f.eks. tab resulteret fra tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, ødelæggelse af data eller enhver anden følgeskade, medmindre andet er særskilt aftalt mellem kunden og 1260 A/S. 1260 A/S kan desuden ikke holdes ansvarlig for nedgang i resultater eller nogen former for negativ påvirkning, kunden måtte opleve som følge af leverede eller ikke leverede produkter eller serviceydelser fra 1260 A/S.

  8.2. 1260 A/S fraskriver sig al ansvar i forbindelse linkbuilding, links dannet og erhvervet i forbindelse med et samarbejde. Fjernes linket, eller er det på anden måde utilgængeligt i en fremtid, uagtet tidsperioden, kan 1260 A/S ikke stilles til ansvar for dette, hverken erstatningsmæssigt eller som grundlag for refusion helt eller delvist af ydelsen.

  8.3. 1260 A/S er ikke ansvarlig for leverede produkter eller serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, medmindre krænkelsen er forsætlig. I det omfang 1260 A/S måtte blive mødt med påstand om leverede produkters eller serviceydelsers krænkelse af tredjeparts immaterielle rettigheder, skal kunden skadesløsholde 1260 A/S, medmindre krænkelsen er forsætlig. 
 9. Force majeure
  9.1. I tilfælde af en force majeure begivenhed, der gør det umuligt, forhindrer eller væsentlig vanskeligere for 1260 A/S at levere de pågældende produkter og/eller serviceydelser, er 1260 A/S berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes force majeure begivenheden. Eksempler på force majeure begivenheder er oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, strejke, arbejdskonflikt, grænselukninger, sygdom, epidemier, pandemier, natur- og forureningskatastrofer, forbud som følge af eller i medfør af lov samt anden administrativ afgørelse eller påbud, vareknaphed eller mangler af eller ved leverancer fra leverandører. Samtlige kundens beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Kunden kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt levering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod 1260 A/S 
 10. Referencer
  10.1. 1260 A/S har altid ret til at nævne kunden og dennes projekter i markedsføringsøjemed, så længe der ikke indgår fortrolig information. 
 11. Fortrolighed
  11.1. Al information vedrørende samarbejdet behandles fortroligt af begge parter og må ikke videregives til tredjepart uden forudgående tilladelse fra den anden part, jf. dog punkt 10.

  11.2. Parternes fortrolighedsforpligtelse gælder under samarbejdet og uden tidsbegrænsning efter aftale forholdets ophør. 
 12. Behandling af personhenførbare oplysninger
  12.1. 1260 A/S behandler personoplysninger under behørig iagttagelse af gældende lovgivning.

  12.2. 1260 A/S opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt for det formål, hvortil oplysningerne behandles. 1260 A/S hverken videregiver, sælger eller på anden måde overdrager oplysninger til tredjemand, medmindre kunden og/eller den registrerede har givet accept til dette. 
 13. Gældende lov og værneting
  13.1. Aftaleforholdet mellem kunden og 1260 A/S er underlagt dansk ret.

  13.2. Eventuelle uoverensstemmelser mellem kunden og 1260 A/S skal søges løst i mindelighed. Herefter kan der inddrages en uafhængig mediator.

  13.3. Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses i mindelighed eller ved inddragelse af uafhængig mediator, skal afgøres ved en dansk domstol med Københavns Byret som værneting.

Revideret 4. marts 2022.